Inferno

Mrs. Green Apple

Download ringtone Inferno by Mrs. Green Apple free. Available in MP3 format for Android and M4A format for iPhone. Ringtones duration 30 seconds.

Inferno
F.A.Q.

Video

Lyrics:

Zhao rasuhaAn
Pu rahaBu kiGuan retekitaRi "moTao Tai
Meng haAn Tai naMu rashidaga
Ci Ji Bu Zu Gu nitaratara

Zhao rasuhaXi mi
Pu ranoBu kiGuan reteitaDao hadokoda
Shi hatamaniShaku daga
Wen moriniBao mareZhi

Yan gaLi tsu
Dao noFang he
Si iChu suhaYou shiimerodei

Yong Yuan haWu indato Wu indatoYun hu
soremomataiinetoXiao tsutemiru
Hui kebaitsukahaGuang moJue eru
Pu rahaMing noHuo gaXiao erusonoRi madeBu iteyuku

tokorodeHe Gu
Pu rahaSi Kao woJi niCi meteirunda
Meng haAn Tai naMu rashidaga
Zhi Shi Bu Zu Gu niharahara

Shi sebaYummy
yosuganiZhui riFu itamamaXiu chiteXing kunda
kokohaYe Huo noZhong daga
Shang Ji gahiritsukiZhi

Shui Mian gaLi tsu
Guang noFang he
Shou woQu ruhaXin shiimemori
Ye Kong gaFen katsu
Dao noFang he
Zhe ruhaJian Ku shiiseori

Yong Yuan haWu indato Wu indatoYun hu
yatsupaKu shiinetoQi itemiru
Feng Chuan moitsukahaWei mukaGe reru
Pu rahaMing noQuan woHu riSok keteXi ideyuku

Xue bikirezuniZu Ye
Chuan ekirezuniShi Lian
You bikirezuniJue Bie
Mian Dao Chou iga
Di Yu ziyaarumaishi

Yin gaChu ruWan Ju mo
Tong miwoFei basuMo Fa mo
Quan Bu Pu nitotsutenoBao Wu
Yong Yuan haWu indato Wu indatoYun hu
Pu rahaMing noHuo gaXiao erusonoRi madeBu iteyuku

Show more lyrics