tpst ly mqvm

Benaia Barabi

Download ringtone tpst ly mqvm by Benaia Barabi free. Available in MP3 format for Android and M4A format for iPhone. Ringtones duration 30 seconds.

tpst ly mqvm
F.A.Q.

Video

Lyrics:

Any mTSt`rt `l kl hSHnym
SHnSHArt qTSt bKHvSHk
Ayk lA rAyty mh qvrh lk bpnym
Any mTSt`rt `l Alp mylym
SHAmrty btKHpvSHt
kl kk rTSyty SHtTSA mhklym

SHttprq, SHqTSt ttprq
SHqTSt ttrKHq, qvm vttrKHq, bKHvSHk
slyKHh `l kl Avtn SHnym

Ayk ptAvm, tpst ly mqvm
blb Ayn hgyvn, byn hSHpyvt lSHyg`vn
vlA Al ttrKHq, bdyvq lmdty lKHbq
lypvl mbly lhtrsq
Any lA rvTSh kbr lSHKHq

Any mTSt`rt `l kl hsdqym
Ayk bglly `brt KHvrp
gm blylvt hqyTS hKHmym
bKHyy, mTSt`rt `l kl hSHqrym
`l SHtyqh tplh bKHvSHk
kl kk rTSyty SHySHrvp lk bpnym

SHttprq, SHqTSt ttprq
SHqTSt ttrKHq, qvm vttrKHq, bKHvSHk
slyKHh `l kl Avtn SHnym

Ayk ptAvm, tpst ly mqvm
blb Ayn hgyvn, byn hSHpyvt lSHyg`vn
vlA Al ttrKHq, bdyvq lmdty lKHbq
lypvl mbly lhtrsq
Any lA rvTSh kbr lSHKHq

Ayk ptAvm, tpst ly mqvm
blb Ayn hgyvn, byn hSHpyvt lSHyg`vn
vlA Al ttrKHq, bdyvq lmdty lKHbq
lypvl mbly lhtrsq
Any lA rvTSh kbr lSHKHq

Show more lyrics